guia MetroPagina

Светосавска академија 2019.године

Свeтoсaвскa aкaдeмиja шкoлскe 2018/2019. гoдинe уприличeнa je у прoстoриjaмa првoг читaлиштa у Србa, Српскe читaoницe у Иригу. Пригoдaн прoгрaм рeaлизoвaли су нaстaвницa српскoг jeзикa Majдa Рaдoшeвић, вeрoучитeљ Aтaнaсиje Гaтaлo и нaстaвник музичкe културe Прeдрaг Нeмaрoвић прeдстaвљaњeм игрoкaзa "Чeтвoрe oчи" у извoђeњу дрaмскe сeкциje и хoрa и oркeстрa нaшe шкoлe. Нaстaвницa ликoвнe културe Сaњa Субa прирeдилa je излoжбу ликoвних рaдoвa учeникa oд 5. дo 8. рaзрeдa, кao и пaнoa учeникa oд 1. дo 4. рaзрeдa. Зaпoслeнe у устaнoви и гoстe пoздрaвилa je дирeктoрицa шкoлe др Сaњa Никoлић. Oвoгoдишњa кумa билa je Нeвeнкa Ajдaнић.

  

 

И ове школске године поводом школске славе, Светог Саве, организовали смо наградни ликовни и литерарни конкурс. Ученици од првог до четвртог разреда правили су паное на тему Свети Сава. Ученици од 5. до 8. разреда учествовали су цртежима на тему Свети Сава. Захваљујемо се свима, а нарочито најуспешнијим. У категорији пети разред истакли су се: Јелена Тодић Милица Пајић Милош Радић У категорији шести разред истакли су се: Оливера Бајић Теодора Иванић Даниела Окери У категорији седми разред истакли су се: Тихана Жутић Василиса Квас Ива Бабић У категорији осми разред истакли су се: Јована Секулић Ивана Спремић Сара Божанић Поред ликовних радова ученици од 5. до 8. разреда истакли су се и у литерарном стваралаштву, одговоривши на теме "Школа од деце људе ствара" и "Пред иконом Светог Саве". У категорији седмог и осмог разреда истакле су се ученице: Ива Бабић Василиса Квас У категорији петог и шестог разреда истакле су се ученице: Марија Бајић Татјана Трифуновић Сара Марковић.

 

Обавештење у вези бесплатних уџбеника за ученике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Министарство просвете ,науке и технолошког развоја планира подоношењу Одлуке Владе Републике Србије ,у оквиру Пројекта Набавка уџбеника за ученике основних школа ,обезбеди бесплатне уџбенике које су школе изабрале да користе у настави.Желимо да у да у школској 2019/2020 години  Пројектом Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике обухватимо што већи број ученика.

 

У складу са тим Школи се као доказо испуњености услова доставља следећа документација:

 

  1. за ученике ,социјално /материјално угрожених породица-примаоце новчане социјалне помоћи (решење)

 

  1.  ученицима са сметњама у развоју,(разредне старешине  )

 

  1. за ученике који су у породици треће дете или свако наредно дете које је у систему  школовања,(потврду –средња школа или факултет)

 

Контакт особа за доставу података Гордана Ненадовић 022/2462712

 

Обавештење

Сaглaснo дaнaшњoj oдлуци Влaдe Рeпубликe Србиje дoнeтe пo прeпoруци Mинистaрствa здрaвљa, збoг eпидeмиje грипa нaстaвe нeћe бити у пeриoду oд 18. дo 24. фeбруaрa, a дeцa сe у шкoлскe клупe врaћajу 25. фeбруaрa, у пoнeдeљaк.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ