Стручни тимови

      

На основу члана  130. Закона о основама система образовања и васпитања и Статута школе, директор ОШ ,, Доситеј Обрадовић ” Ириг , доноси

 

 

ОДЛУКУ

 о именовању чланова стручних тимова и већа ( стручних органа у установи) у

ОШ  ,, ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ” ИРИГ

за школску 2019/2020. годину

 

Актив / Веће /Тим

Председник/Координатор

Чланови

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Мирјана Таглиавиа

Координатор за 1. разред – Марија Срдановић

Координатор за 2. разред – Зорана Марковић

Координатор за 3. разред – Драгана Почуча Ивков

Координатор за 4. разред – Зденко Корошец

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

 

Нина Пашић Гергељ

Мајда Радошевић, Аријана Колунџић, Оливера Ивановић, Бранка Радмановић, Александра Крагић,  Маја Вуксановић и Марија Пеце Андерле

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ

 

Славица Мунџић

Драгослав Обрадовић, Ивана Недељковић, Сања Медић, Весна Нинковић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

 Марко Љубичић  Снежана Зечевић, Љубица Давидовић

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА УМЕТНОСТ И ВЕШТИНЕ

 

Сања Суба

Предраг Немаровић, Милорад Илић, Мирјана Бурсаћ, Татјана Половина Веселиновић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Сања Медић

Чланови из НВ: Мирјана Бурсаћ, Нина Пашић Гергељ , Гордана Фодог, Невена Корошец, Драгослав Обрадовић, Славица Мунџић, Јелена Новаковић

Члан из СР:  Санела Гагић Жутић

Члан из ШО: Борислава Тадић

Ученик ЂП: Ива Бабић

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

 

Драгослав Обрадовић

Зорица Прокић Хорват, Зденко Корошец, Маја Вуксановић, Снежана Зечевић, Зорана Марковић, Јелена Новаковић, Татјана Чоловић, Драгана Тутић, Драгана Почуча Ивков, Весна Нинковић  и Аријана Колунџић

Ученик ЂП: Драгана Рогуља

Члан из СР:  Јелена Мићашевић

Анексом 16.10.2018. именовани стални члaнови Тима: директор школе, педагог, психолог, секретар школе и руководилац тима.                  

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

Мирјана Бурсаћ

Чланови из НВ: Мирјана Таглиавиа, Ивана Недељковић, Ана Спасојевић, Татјана Беговић, Слађана Хорват, Аријана Колунџић , директор др Сања Николић, Весна Нинковић, Светлана Јаковљевић Духоњ

Члан из ЂП : Теодора Ивановић

Члан из СР: Тамара Варга

Члан из ШО: Лазар Стојчевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 

Мајда Радошевић

Татјана Чоловић, Зденко Корошец, Бранка Радмановић, Слађана Хорват, Гордана Фодог, Александра Крнајац, Јелена Новаковић

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 

Предраг Немаровић

Аријана Колунџић, Сања Суба, Милорад Илић, Татјана Чоловић, Јелена Новаковић

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊE

 

 

Јелена Новаковић

Невена Корошец

 

Татјана Чоловић, Милка Тривуновић, Александра Крагић, Сања Суба, Аријана Колунџи, Татјана Беговић, Слађана Хорват, Маја Вуксановић, Снежана Зечевић, Сања Медић, Бранка Радмановић, Невена Корошец, Драгана Тутић, Зорана Марковић, Александра Крнајац и директор Сања Николић

Члан СР: Миланка Бурсаћ

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ УЏБЕНИКА

 

Бранка Радмановић         

 

Одељењске старешине,

Члан СР: Данијела Поповић

 

ТИМ ЗА МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

 

Ана Спасојевић

Мајда Радошевић,  Маја Вуксановић, Гордана Фодог, Зденко Корошец, Зорица Прокић Хорват, Татјана Беговић, Драгана Тутић, Оливера Ивановић

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 

Слађана Хорват

Драгана Тутић, Светлана Јаковљевић Духоњ, Марија Срдановић, Драгана Пушић, Бранка Радмановић, Снежана Зечевић, Сања Медић, Маја Вуксановић

ТИМ ЗА ПРЕВEНЦИЈУ ОСИПАЊА ДЕЦЕ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ КАТЕГОРИЈА

 

Љиљана Јоцић

 

Снежана Зечевић, Марија Срдановић, Оливера Ивановић, Драгана Пушић, Слађана Хорват, Јелена Новаковић, Татјана Чоловић

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Снежана Зечевић

Одељењске старешине, Љубица Давидовић, Марко Љубичић, Драгана Почуча Ивков, Милка Тривуновић

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОСЕТА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

Александра Крагић

Татјана Половина Веселиновић, Марко Љубичић, Предраг Немаровић, Бранка Радмановић, Зора Прокић Хорват

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Снежана Зечевић

ДЕЧЈИ САВЕЗ

Драгана Пушић

Мајда Радошевић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Директор школе: др Сања Николић

Педагог школе: Татјана Чоловић

                                                          Психолог школе: Јелена Новаковић

Председник стручног већа разредне наставе: Мирјана Таглиавиа

Председник стручног већа одељењске наставе: Снежана Зечевић

 

Председник стручног за језичку групе предмета: Нина Пашић Гергељ

Председник стручног већа за природне науке: Славица Мунџић

Председник стручног већа за уметности и вештине: Сања Суба

Председник стручног већа за друштвене науке: Марко Љубичић

Председник стручног актива за школско развојно планирање: Сања Медић

Председник стручног актива за развој школског програма: Мајда Радошевић

Председник тима за самовредновање: Мирјана Бурсаћ

Председниктима за заштиту од дискриминације: Драгослав Обрадовић

Председник тима за професионални развој: Слађана Хорват

Председник тима за инклузију: Јелена Новаковић, Марија Срдановић

Председник тима за преванцију осипања деце и заштиту деце из осетљивих категорија: Љиљана Јоцић

Председник тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: Татјана Чоловић

Председник пројектне наставе: Гордана Фодог

Председник међупредметне компетенције и предузетништва: Татјана Беговић

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

 

Гордана Фодог

Учитељи 1. и 2. разреда, као и наставници 5. и 6.

 

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 

Татјана Беговић

Учитељи 1. и 2. разреда, као и наставници 5. и 6.

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

 

Татјана Чоловић

Педагошки Колегијум, Светлана Пантелић, Биљана Крстић, Невена Корошец, Ана Спасојевић, Снежана Зечевић

Члан СР: Анкица Кордулуп

Представник локалне самоуправе: Бобан Радојчић

ТИМ ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

 

Сања Суба

Нови Тим од датума  29.01.2019.

Педагог школе: Татјана Чоловић

Психолог школе: Јелена Новаковић

Наставник разредне наставе: Марија Срдановић

Наставник предметне наставе: Сања Медић

 

 

У Иригу,                                                                                                                                                                                                                  Директор школе

                                                                                                                                                                                                                              др Сања Николић

  1. 09. 2019. године

                                                                                                                                                                                                           Председник Школског одбора

                                                                                                                                                                                                                      Драгана Почуча Ивков

   

 

 

 

 

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ