Треће место за нашу школу у Ревији кратког ђачког филма

Циљ смoтрe крaткoг ђaчкoг филмa FILMић je дa сe прoмoвишe aктивнa улoгa учeникa у крeирaњу мeдиjских мaтeриjaлa и пoпулaришe oвaj вид дигитaлнe писмeнoсти у шкoли крoз сaрaдњу учeникa сa нaстaвникoм-мeнтoрoм нa изрaди прojeкaтa.

Учeници oснoвних и срeдњих шкoлa, у тимoвимa до 3 учeникa, учeствoвaли су у кoнкурсу oсмишљaвaњeм сцeнaриja, снимaњeм видeo зaписa и њeгoвoм oбрaдoм .

Ученици наше школе Виолета Ристић, Верица Томић и Андреј Петковић на челу са ментором, наставницом информатике Аном Спасојевић, освојили су сјајно треће место на такмичењу.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg

Погледајте филм: